Skyddad natur

Det finns många värdefulla naturmiljöer att skydda i Sverige. De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturen snabbare än någonsin tidigare i historien.

Det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur är genom att bilda naturreservat, vilket innebär att området är skyddat med stöd av miljöbalken. Detta kan göras av både länsstyrelser och kommuner. I Sverige finns det ca 5000 naturreservat och de utgör cirka 85 % av den natur som är skyddad i Sverige.

De mest värdefulla och unika delarna av det svenska landskapet kan bevaras och skyddas som nationalparker. Denna skyddsform ställer högre krav än på naturreservaten och därför är det endast ett mindre antal nya områden som kan bli aktuella för denna skyddsform.

I Sverige finns det 30 olika nationalparker och är alltså det starkaste skydd ett område kan få. Nationalparker bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten.

Naturreservat och nationalparker är alltid öppna för besökare. Bestämmelserna kring allemansrätten kan dock vara begränsade och vilka regler som gäller finns tydligt beskrivna på varje område, samt på nätet.

Precis utanför vår stuga vid sjön Norr-Älgen ligger Bergvikskullen som 2018 av Länsstyrelsen förklarades som naturreservat. De 11 hektaren gammelskog är ovanligt artrik med t ex tvåblad, svart trolldruva, vårärt, guldlockmossa, ullticka, vedticka, korallblylav, bårdlav och stuplav. Bårdlav och stuplav är några av de lavar som är typiska för gamla skogar. De är dessutom känsliga för luftföroreningar och fungerar som en indikator på god luftkvalitet, precis som hänglavarna. Tyvärr har en stor del av gammelskogens arter blivit allt sällsyntare i takt med det moderna skogsbrukets utbredning.

På Bergvikskullen växer äldre lövrik barrblandskog med många av gammelskogens typiska kännetecken så som både stående och liggande döda träd, så kallade lågor. Död ved i olika former är en viktig livsmiljö för en stor mängd olika insekter, mossor och svampar.

Skogen på Bergvikskullen har inte brukats på länge, men det finns fortfarande spår efter både kolbottnar och hästvägar. Detta vittnar om en tid då Bergslagen var centrum för en betydande järn- och stålframställning och då skogen användes till framställning av träkol. Kol var under flera hundra år Bergslagens svarta guld, då det slukades i mängder i traktens hyttor och bruk.

 • KONTAKT

  FAKTURERINGSADRESS
  Katrinebergsbacken 24
  117 61 STOCKHOLM

 • KURSLOKAL
  Katrinebergsbacken 22
  Liljeholmen

Återförsäljare